TZ Punat

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18), članka 2. stavka 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (“Narodne novine” broj 1/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donosi

 

ODLUKU

o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o naselju unutar Općine Punat gdje se nalazi soba, apartman, kuća za odmor odnosno kamp i objekt za robinzonski smještaj.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se ovisno o naselju gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor te iznosi:

 

Naselje

Visina paušalnog poreza po krevetu u kunama

Punat

300,00

Stara Baška

255,00

 

Članak 3.

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se ovisno o naselju gdje se nalazi kamp te iznosi:

 

Naselje

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u kunama

Punat

350,00

Stara Baška

297,00

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK Goran Gržančić, dr.med.v.r

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2142-02-01-19-4